Tải Drupal 6 tiếng Việt Tải Drupal 7 tiếng Việt

Hướng dẫn

Xem bài viết này để biết cách:

  • Sử dụng tiếng Việt trong Drupal
  • Sửa một số chuỗi trong bản dịch theo ý muốn
  • Đóng góp (tham gia) vào bản dịch

Hướng dẫn dịch thuật

  • Cách dịch thuật ngữ Drupal cũng như dịch các phần mềm khác (trong khuôn khổ dự án MOST) được thảo luận và chuẩn hóa tại đây.
  • Tham khảo thêm Quy ước chính tả

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core5.23Download (178.71 KB)2011-Jul-072011-Jul-14
Drupal core6.38Download (488.2 KB)2016-Feb-242017-Aug-17
Drupal core7.56Download (698.74 KB)2017-Jun-212017-Aug-17
Drupal core8.4.0-beta1Download (277.34 KB)2017-Aug-172017-Aug-17

Further top projects

► Views5.x-1.8, 6.x-2.18, 6.x-3.2, 7.x-3.17
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views5.x-1.8Download (5.97 KB)2011-Apr-062011-Jul-13
Views6.x-2.18Download (472 bytes)2015-Feb-142017-Aug-17
Views6.x-3.2Download (52.46 KB)2015-Feb-142017-Aug-17
Views7.x-3.17Download (48.45 KB)2017-Aug-162017-Aug-17
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.12, 8.x-3.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (23.33 KB)2015-Dec-222017-Aug-17
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.12Download (22.21 KB)2016-Nov-222017-Aug-17
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0Download (2 KB)2017-May-032017-Aug-17
► Token5.x-1.15, 6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token5.x-1.15Download (1.85 KB)2011-Jun-012011-Jul-13
Token6.x-1.19Download (4.7 KB)2012-Sep-132017-Aug-17
Token7.x-1.7Download (3.22 KB)2017-Jan-252017-Aug-17
Token8.x-1.0Download (3.03 KB)2017-May-032017-Aug-17
► Pathauto5.x-1.2, 5.x-2.4, 6.x-1.6, 6.x-2.0, 7.x-1.3, 8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto5.x-1.2Download (763 bytes)2010-Dec-162011-Jul-12
Pathauto5.x-2.4Download (618 bytes)2010-Nov-252011-Jul-14
Pathauto6.x-1.6Download (9.5 KB)2012-Dec-232017-Aug-17
Pathauto6.x-2.0Download (15.74 KB)2012-Dec-232017-Aug-17
Pathauto7.x-1.3Download (18.26 KB)2015-Oct-102017-Aug-17
Pathauto8.x-1.0Download (9.59 KB)2017-May-032017-Aug-17
► Libraries API6.x-1.0, 7.x-1.0, 7.x-2.3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API6.x-1.0Download (609 bytes)2012-Feb-252017-Aug-17
Libraries API7.x-1.0Download (609 bytes)2012-Feb-252017-Aug-17
Libraries API7.x-2.3Download (1.83 KB)2016-May-132017-Aug-17
► Administration menu5.x-1.2, 5.x-2.8, 5.x-3.0-alpha2, 6.x-1.9, 6.x-3.0-alpha4, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu5.x-1.2Download (454 bytes)2010-Dec-022011-Jul-16
Administration menu5.x-2.8Download (620 bytes)2011-Apr-072011-Jul-12
Administration menu5.x-3.0-alpha2Download (733 bytes)2011-Apr-102011-Jul-14
Administration menu6.x-1.9Download (2.63 KB)2015-Feb-222017-Aug-17
Administration menu6.x-3.0-alpha4Download (973 bytes)2011-Apr-072011-Jul-14
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (2.77 KB)2014-Dec-222017-Aug-17
► Date5.x-1.8, 5.x-2.8, 6.x-1.0-beta, 6.x-2.10, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date5.x-1.8Download (4.28 KB)2011-Apr-102011-Jul-10
Date5.x-2.8Download (4.17 KB)2011-Apr-142011-Jul-14
Date6.x-1.0-betaDownload (2.87 KB)2011-Apr-112011-Jul-11
Date6.x-2.10Download (27.83 KB)2014-Apr-012017-Aug-17
Date7.x-1.0-alpha2Download (1.97 KB)2011-Apr-142011-Jul-14
Date7.x-2.10Download (4.06 KB)2017-Apr-072017-Aug-17
► Webform5.x-1.10, 5.x-2.9, 6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.15, 8.x-5.0-beta16
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform5.x-1.10Download (5.33 KB)2011-Apr-122011-Jul-12
Webform5.x-2.9Download (8.11 KB)2011-Jul-072011-Jul-14
Webform6.x-2.10Download (17.26 KB)2013-Oct-042017-Aug-17
Webform6.x-3.22Download (35.69 KB)2015-Mar-072017-Aug-17
Webform7.x-3.27Download (34.58 KB)2017-Feb-092017-Aug-17
Webform7.x-4.15Download (30.74 KB)2017-May-022017-Aug-17
Webform8.x-5.0-beta16Download (16.06 KB)2017-Aug-082017-Aug-17
► Wysiwyg5.x-2.1, 6.x-2.4, 7.x-2.4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg5.x-2.1Download (3.34 KB)2011-Apr-062011-Jul-13
Wysiwyg6.x-2.4Download (16.31 KB)2012-Dec-242017-Aug-17
Wysiwyg7.x-2.4Download (15.46 KB)2017-May-032017-Aug-17
► IMCE5.x-1.3, 6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.11, 8.x-1.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE5.x-1.3Download (16.16 KB)2011-Jun-292011-Jul-13
IMCE6.x-1.4Download (38.19 KB)2012-Nov-292017-Aug-17
IMCE6.x-2.6Download (20.85 KB)2014-Jan-312017-Aug-17
IMCE7.x-1.11Download (15.4 KB)2017-May-272017-Aug-17
IMCE8.x-1.6Download (2.96 KB)2017-Jul-122017-Aug-17
► Google Analytics5.x-1.9, 6.x-1.4, 6.x-2.3, 6.x-3.6, 6.x-4.3, 7.x-1.4, 7.x-2.3, 8.x-2.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Google Analytics5.x-1.9Download (1.96 KB)2010-Dec-012011-Jul-16
Google Analytics6.x-1.4Download (2.22 KB)2012-Nov-282017-Aug-17
Google Analytics6.x-2.3Download (2.26 KB)2012-Nov-282017-Aug-17
Google Analytics6.x-3.6Download (2.36 KB)2013-Oct-192017-Aug-17
Google Analytics6.x-4.3Download (2.86 KB)2016-Aug-102017-Aug-17
Google Analytics7.x-1.4Download (2.93 KB)2013-Oct-172017-Aug-17
Google Analytics7.x-2.3Download (740 bytes)2016-Aug-102017-Aug-17
Google Analytics8.x-2.1Download (3.15 KB)2016-Aug-102017-Aug-17
► Entity API7.x-1.8, 8.x-0.1, 8.x-1.0-alpha4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.8Download (10.86 KB)2016-Sep-222017-Aug-17
Entity API8.x-0.1Download (1.49 KB)2016-Mar-302017-Aug-17
Entity API8.x-1.0-alpha4Download (1.37 KB)2016-Dec-082017-Aug-17
► Backup and Migrate5.x-1.3, 6.x-1.3, 6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.1, 8.x-4.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate5.x-1.3Download (742 bytes)2011-Mar-262011-Jul-10
Backup and Migrate6.x-1.3Download (3.4 KB)2012-Dec-242017-Aug-17
Backup and Migrate6.x-2.7Download (19.46 KB)2013-May-162017-Aug-17
Backup and Migrate7.x-2.8Download (20.85 KB)2014-Jan-302017-Aug-17
Backup and Migrate7.x-3.1Download (18.64 KB)2015-May-132017-Aug-17
Backup and Migrate8.x-4.0-alpha2Download (3.43 KB)2017-Apr-052017-Aug-17
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (4.44 KB)2013-Apr-122017-Aug-17
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.18Download (3.76 KB)2017-Jun-262017-Aug-17
► CAPTCHA5.x-1.1, 5.x-2.2, 5.x-3.3, 6.x-1.0-rc2, 6.x-2.7, 7.x-1.4, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA5.x-1.1Download (443 bytes)2010-Nov-242011-Jul-16
CAPTCHA5.x-2.2Download (443 bytes)2010-Nov-242011-Jul-16
CAPTCHA5.x-3.3Download (417 bytes)2010-Nov-302011-Jul-16
CAPTCHA6.x-1.0-rc2Download (1 KB)2010-Dec-062011-Jul-13
CAPTCHA6.x-2.7Download (4.58 KB)2015-Sep-092017-Aug-17
CAPTCHA7.x-1.4Download (3.45 KB)2017-Feb-152017-Aug-17
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (2.75 KB)2017-Feb-152017-Aug-17
► jQuery Update5.x-0.8, 5.x-1.0, 5.x-2.0, 6.x-1.1, 6.x-2.0-alpha1, 7.x-1.0, 7.x-2.7, 7.x-3.0-alpha5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update5.x-0.8Download (1.7 KB)2010-Dec-022011-Jul-16
jQuery Update5.x-1.0Download (1.9 KB)2010-Dec-022011-Jul-16
jQuery Update5.x-2.0Download (1.85 KB)2010-Nov-242011-Jul-16
jQuery Update6.x-1.1Download (1.88 KB)2011-Jan-232017-Aug-17
jQuery Update6.x-2.0-alpha1Download (1.38 KB)2010-Dec-222011-Jul-11
jQuery Update7.x-1.0Download (503 bytes)2011-Feb-182017-Aug-17
jQuery Update7.x-2.7Download (659 bytes)2015-Oct-222017-Aug-17
jQuery Update7.x-3.0-alpha5Download (832 bytes)2017-Mar-292017-Aug-17
► Views Slideshow5.x-1.0-beta1, 6.x-1.0-beta2, 6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.9, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow5.x-1.0-beta1Download (669 bytes)2011-Apr-022011-Jul-16
Views Slideshow6.x-1.0-beta2Download (677 bytes)2011-Apr-062011-Jul-13
Views Slideshow6.x-2.5Download (1.55 KB)2016-Dec-262017-Aug-17
Views Slideshow6.x-3.1Download (847 bytes)2016-Dec-262017-Aug-17
Views Slideshow7.x-3.9Download (1.3 KB)2017-Jun-082017-Aug-17
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (1.27 KB)2015-Aug-262017-Aug-17
Views Slideshow8.x-4.5Download (1.35 KB)2017-Jun-082017-Aug-17
► Rules6.x-1.5, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10, 8.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (6.88 KB)2013-Jul-312017-Aug-17
Rules7.x-1.0-alpha2Download (3.04 KB)2011-Jul-112011-Jul-11
Rules7.x-2.10Download (9.1 KB)2017-May-032017-Aug-17
Rules8.x-3.0-alpha3Download (3.14 KB)2017-May-252017-Aug-17
► XML sitemap5.x-1.7, 6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap5.x-1.7Download (703 bytes)2010-Dec-022011-Jul-14
XML sitemap6.x-1.2Download (1.25 KB)2016-Aug-302017-Aug-17
XML sitemap6.x-2.1Download (2.26 KB)2014-Dec-072017-Aug-17
XML sitemap7.x-2.3Download (1.85 KB)2016-May-252017-Aug-17
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (1.71 KB)2016-May-252017-Aug-17

More downloads are available. These are just the top projects among 18837 projects translated on this server.