السلام علیکم
به صفحه انجمن دروپال فارسی افغانستان خوش آمدید. هدف از ایجاد این انجمن این است تا نظام ادارۀ محتویات دروپال را که یکی از قوی ترین نظامات است، به فارسی ترجمه کنیم. همان طوریکه زبان انگلیسی و دیگر زبان ها یک زبان هستند اما ما انگلیسی امریکا، انگلسی کانادا، انلگیسی آسترالیا و انلگیسی برطانیا داریم ، فارسی در افغانستان هم بعضی اصطلاحت و ذایقۀ خاص خودش را دارید. اما این به این مفهوم نیست که فارسی زبان افغانستان با فارسی زبان ایران صحبت کرده نمیتوانید. علامت "افغانی" واحد پول افغانستان یکی از علایم فارقۀ فارسی افغانستان میباشد.

عضویت در این گروه آزاد است و با توجه به اندازۀ زحمات و حسن نیت اعضا انشاءالله اعضا را ارتفا خواهیم داد تا صلاحیت اصلاح و مدییرتی را داشته باشند. لطفا عفت کلام و غنی فرهنگی خویش را در این گروه نشان دهید تا باشد این سامانه را برای فارسی زبانان از انگلیسی ترجمه کنیم و خدمتی باشد برای فراهم نمودن فن آوری برای فارسی زبانان.

سلام
احمد

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core6.38Download (1.34 KB)2017-Jul-202018-Feb-19
Drupal core7.56Download (2.64 KB)2017-Jul-192018-Feb-19
Drupal core8.5.0-beta1Download (5.01 KB)2018-Feb-092018-Feb-19

Further top projects

► Views6.x-2.16, 6.x-3.2, 7.x-3.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views6.x-2.16Download (978 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Views6.x-3.2Download (1.08 KB)2017-Jul-202018-Feb-19
Views7.x-3.18Download (1.04 KB)2017-Aug-232018-Feb-19
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.13, 8.x-3.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (977 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.13Download (1.04 KB)2018-Feb-042018-Feb-19
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0Download (816 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
► Token6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token6.x-1.19Download (529 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
Token7.x-1.7Download (556 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Token8.x-1.1Download (595 bytes)2017-Dec-202018-Feb-19
► Pathauto8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto8.x-1.0Download (516 bytes)2017-May-032018-Feb-19
► Libraries API7.x-2.3, 8.x-3.0-alpha1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API7.x-2.3Download (549 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
Libraries API8.x-3.0-alpha1Download (560 bytes)2018-Jan-272018-Feb-19
► Administration menu6.x-1.9, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu6.x-1.9Download (540 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (548 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
► Date6.x-2.10, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date6.x-2.10Download (542 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
Date7.x-2.10Download (614 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
► Webform6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.16, 8.x-5.0-rc3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform6.x-2.10Download (584 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
Webform6.x-3.22Download (770 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
Webform7.x-3.27Download (696 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Webform7.x-4.16Download (906 bytes)2017-Oct-062018-Feb-19
Webform8.x-5.0-rc3Download (1.35 KB)2018-Feb-042018-Feb-19
► Wysiwyg6.x-2.4, 7.x-2.4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg6.x-2.4Download (515 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Wysiwyg7.x-2.4Download (515 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
► IMCE6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.11, 8.x-1.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE6.x-1.4Download (479 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
IMCE6.x-2.6Download (479 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
IMCE7.x-1.11Download (481 bytes)2017-May-272018-Feb-19
IMCE8.x-1.6Download (508 bytes)2017-Jul-122018-Feb-19
Google AnalyticsNot available for download yet.
► Entity API7.x-1.9, 8.x-0.1, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.9Download (865 bytes)2018-Feb-142018-Feb-19
Entity API8.x-0.1Download (559 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
Entity API8.x-1.0-beta1Download (515 bytes)2017-Sep-202018-Feb-19
► Backup and Migrate6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.5, 8.x-4.0-beta3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate6.x-2.7Download (550 bytes)2017-Mar-102018-Feb-19
Backup and Migrate7.x-2.8Download (550 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
Backup and Migrate7.x-3.5Download (579 bytes)2018-Feb-052018-Feb-19
Backup and Migrate8.x-4.0-beta3Download (517 bytes)2017-Oct-122018-Feb-19
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (563 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.18Download (563 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
► CAPTCHA8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (493 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
► jQuery Update7.x-1.0, 7.x-2.7, 7.x-3.0-alpha5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update7.x-1.0Download (527 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
jQuery Update7.x-2.7Download (527 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
jQuery Update7.x-3.0-alpha5Download (541 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
► Views Slideshow6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.9, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow6.x-2.5Download (639 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Views Slideshow6.x-3.1Download (567 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Views Slideshow7.x-3.9Download (636 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (648 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
Views Slideshow8.x-4.6Download (636 bytes)2017-Nov-182018-Feb-19
► Rules6.x-1.5, 7.x-2.10, 8.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (815 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
Rules7.x-2.10Download (891 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19
Rules8.x-3.0-alpha3Download (872 bytes)2017-May-252018-Feb-19
► XML sitemap6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap6.x-1.2Download (508 bytes)2017-Mar-092018-Feb-19
XML sitemap6.x-2.1Download (534 bytes)2017-Jul-202018-Feb-19
XML sitemap7.x-2.3Download (503 bytes)2017-Mar-102018-Feb-19
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (550 bytes)2017-Jul-192018-Feb-19

More downloads are available. These are just the top projects among 19766 projects translated on this server.