السلام علیکم
به صفحه انجمن دروپال فارسی افغانستان خوش آمدید. هدف از ایجاد این انجمن این است تا نظام ادارۀ محتویات دروپال را که یکی از قوی ترین نظامات است، به فارسی ترجمه کنیم. همان طوریکه زبان انگلیسی و دیگر زبان ها یک زبان هستند اما ما انگلیسی امریکا، انگلسی کانادا، انلگیسی آسترالیا و انلگیسی برطانیا داریم ، فارسی در افغانستان هم بعضی اصطلاحت و ذایقۀ خاص خودش را دارید. اما این به این مفهوم نیست که فارسی زبان افغانستان با فارسی زبان ایران صحبت کرده نمیتوانید. علامت "افغانی" واحد پول افغانستان یکی از علایم فارقۀ فارسی افغانستان میباشد.

عضویت در این گروه آزاد است و با توجه به اندازۀ زحمات و حسن نیت اعضا انشاءالله اعضا را ارتفا خواهیم داد تا صلاحیت اصلاح و مدییرتی را داشته باشند. لطفا عفت کلام و غنی فرهنگی خویش را در این گروه نشان دهید تا باشد این سامانه را برای فارسی زبانان از انگلیسی ترجمه کنیم و خدمتی باشد برای فراهم نمودن فن آوری برای فارسی زبانان.

سلام
احمد

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core6.38Download (1.28 KB)2017-Mar-092017-Jun-27
Drupal core7.56Download (2.49 KB)2017-Jun-212017-Jun-28
Drupal core8.3.4Download (5.01 KB)2017-Jun-212017-Jun-28

Further top projects

► Views6.x-2.16, 6.x-3.2, 7.x-3.16
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views6.x-2.16Download (884 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Views6.x-3.2Download (1014 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Views7.x-3.16Download (997 bytes)2017-Apr-032017-Jun-27
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.12, 8.x-3.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (912 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.12Download (998 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0Download (750 bytes)2017-May-032017-Jun-28
► Token6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token6.x-1.19Download (529 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Token7.x-1.7Download (522 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Token8.x-1.0Download (561 bytes)2017-May-032017-Jun-27
► Pathauto8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto8.x-1.0Download (516 bytes)2017-May-032017-Jun-27
► Libraries API7.x-2.3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API7.x-2.3Download (549 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
► Administration menu6.x-1.9, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu6.x-1.9Download (509 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (517 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
► Date6.x-2.10, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date6.x-2.10Download (542 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Date7.x-2.10Download (580 bytes)2017-Apr-072017-Jun-28
► Webform6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.15, 8.x-5.0-beta13
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform6.x-2.10Download (550 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28
Webform6.x-3.22Download (705 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Webform7.x-3.27Download (662 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Webform7.x-4.15Download (872 bytes)2017-May-022017-Jun-27
Webform8.x-5.0-beta13Download (1.19 KB)2017-May-312017-Jun-28
WysiwygNot available for download yet.
► IMCE6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.11, 8.x-1.5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE6.x-1.4Download (479 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
IMCE6.x-2.6Download (479 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
IMCE7.x-1.11Download (481 bytes)2017-May-272017-Jun-27
IMCE8.x-1.5Download (508 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Google AnalyticsNot available for download yet.
► Entity API7.x-1.8, 8.x-0.1, 8.x-1.0-alpha4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.8Download (831 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28
Entity API8.x-0.1Download (559 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Entity API8.x-1.0-alpha4Download (517 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
► Backup and Migrate6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.1, 8.x-4.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate6.x-2.7Download (550 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28
Backup and Migrate7.x-2.8Download (550 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Backup and Migrate7.x-3.1Download (550 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28
Backup and Migrate8.x-4.0-alpha2Download (519 bytes)2017-Apr-052017-Jun-27
CKEditor - WYSIWYG HTML editorNot available for download yet.
► CAPTCHA8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (493 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
jQuery UpdateNot available for download yet.
► Views Slideshow6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.9, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow6.x-2.5Download (499 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Views Slideshow6.x-3.1Download (501 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
Views Slideshow7.x-3.9Download (530 bytes)2017-Jun-082017-Jun-28
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (542 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
Views Slideshow8.x-4.5Download (530 bytes)2017-Jun-082017-Jun-27
► Rules6.x-1.5, 7.x-2.10, 8.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (721 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28
Rules7.x-2.10Download (860 bytes)2017-May-032017-Jun-28
Rules8.x-3.0-alpha3Download (872 bytes)2017-May-252017-Jun-28
► XML sitemap6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap6.x-1.2Download (508 bytes)2017-Mar-092017-Jun-27
XML sitemap6.x-2.1Download (503 bytes)2017-Mar-092017-Jun-28
XML sitemap7.x-2.3Download (503 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (519 bytes)2017-Mar-102017-Jun-28

More downloads are available. These are just the top projects among 18542 projects translated on this server.