به تیم فارسی سازی دروپال خوش آمدید.
هدف ما ارائه ترجمه ای روان و یکدست از دروپال به زبان فارسی است.

Top downloads

Drupal core

ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Drupal core5.23Download (176.99 KB)2011-Jun-302011-Jul-14
Drupal core6.38Download (588.86 KB)2017-Sep-052018-Feb-20
Drupal core7.56Download (695.67 KB)2017-Sep-052018-Feb-19
Drupal core8.5.0-beta1Download (322.21 KB)2018-Feb-092018-Feb-20

Further top projects

► Views5.x-1.8, 6.x-2.18, 6.x-3.2, 7.x-3.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views5.x-1.8Download (23.12 KB)2011-Jul-132011-Jul-13
Views6.x-2.18Download (485 bytes)2015-Feb-142018-Feb-20
Views6.x-3.2Download (91.4 KB)2017-Sep-112018-Feb-19
Views7.x-3.18Download (74.5 KB)2017-Sep-112018-Feb-20
► Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15, 7.x-1.13, 8.x-3.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Chaos tool suite (ctools)6.x-1.15Download (18.88 KB)2017-Sep-052018-Feb-20
Chaos tool suite (ctools)7.x-1.13Download (18.02 KB)2018-Feb-042018-Feb-20
Chaos tool suite (ctools)8.x-3.0Download (2.45 KB)2017-May-032018-Feb-19
► Token5.x-1.15, 6.x-1.19, 7.x-1.7, 8.x-1.1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Token5.x-1.15Download (1.61 KB)2011-Feb-022011-Jul-13
Token6.x-1.19Download (6.78 KB)2015-Sep-232018-Feb-20
Token7.x-1.7Download (9.13 KB)2017-Jan-252018-Feb-20
Token8.x-1.1Download (8.84 KB)2017-Dec-202018-Feb-19
► Pathauto5.x-1.2, 5.x-2.4, 6.x-1.6, 6.x-2.0, 7.x-1.3, 8.x-1.0
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Pathauto5.x-1.2Download (584 bytes)2011-Jul-122011-Jul-12
Pathauto5.x-2.4Download (504 bytes)2010-Aug-112011-Jul-14
Pathauto6.x-1.6Download (2.5 KB)2015-May-132018-Feb-20
Pathauto6.x-2.0Download (2.08 KB)2014-Mar-072018-Feb-19
Pathauto7.x-1.3Download (2.83 KB)2015-Oct-102018-Feb-20
Pathauto8.x-1.0Download (2.49 KB)2017-May-032018-Feb-20
► Libraries API7.x-2.3, 8.x-3.0-alpha1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Libraries API7.x-2.3Download (783 bytes)2016-May-132018-Feb-19
Libraries API8.x-3.0-alpha1Download (653 bytes)2018-Jan-272018-Feb-19
► Administration menu5.x-1.2, 5.x-2.8, 5.x-3.0-alpha2, 6.x-1.9, 6.x-3.0-alpha4, 7.x-3.0-rc5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Administration menu5.x-1.2Download (516 bytes)2010-Jul-112011-Jul-16
Administration menu5.x-2.8Download (688 bytes)2011-Jan-272011-Jul-12
Administration menu5.x-3.0-alpha2Download (874 bytes)2011-Jan-232011-Jul-14
Administration menu6.x-1.9Download (2.24 KB)2015-Apr-072018-Feb-20
Administration menu6.x-3.0-alpha4Download (923 bytes)2011-Jan-272011-Jul-14
Administration menu7.x-3.0-rc5Download (3.25 KB)2015-Nov-202018-Feb-19
► Date5.x-1.8, 5.x-2.8, 6.x-1.0-beta, 6.x-2.10, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Date5.x-1.8Download (3.63 KB)2011-Jul-102011-Jul-10
Date5.x-2.8Download (3.4 KB)2011-Jul-142011-Jul-14
Date6.x-1.0-betaDownload (2.52 KB)2011-Jul-112011-Jul-11
Date6.x-2.10Download (8.4 KB)2015-Nov-152018-Feb-20
Date7.x-1.0-alpha2Download (1.82 KB)2011-Jul-072011-Jul-14
Date7.x-2.10Download (9 KB)2017-Apr-072018-Feb-20
► Webform5.x-1.10, 5.x-2.9, 6.x-2.10, 6.x-3.22, 7.x-3.27, 7.x-4.16, 8.x-5.0-rc3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Webform5.x-1.10Download (2.32 KB)2011-Jul-122011-Jul-12
Webform5.x-2.9Download (2.48 KB)2011-Jul-072011-Jul-14
Webform6.x-2.10Download (5.64 KB)2017-Apr-222018-Feb-19
Webform6.x-3.22Download (11.55 KB)2017-Sep-052018-Feb-20
Webform7.x-3.27Download (10.56 KB)2017-Sep-052018-Feb-20
Webform7.x-4.16Download (12.76 KB)2017-Oct-062018-Feb-19
Webform8.x-5.0-rc3Download (17.11 KB)2018-Feb-042018-Feb-20
► Wysiwyg5.x-2.1, 6.x-2.4, 7.x-2.4
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Wysiwyg5.x-2.1Download (1.6 KB)2011-Jul-132011-Jul-13
Wysiwyg6.x-2.4Download (4.92 KB)2015-Nov-202018-Feb-20
Wysiwyg7.x-2.4Download (5.62 KB)2017-May-032018-Feb-20
► IMCE5.x-1.3, 6.x-1.4, 6.x-2.6, 7.x-1.11, 8.x-1.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
IMCE5.x-1.3Download (1.25 KB)2011-Feb-232011-Jul-13
IMCE6.x-1.4Download (6.93 KB)2017-Sep-042018-Feb-20
IMCE6.x-2.6Download (5.95 KB)2015-May-132018-Feb-20
IMCE7.x-1.11Download (5.5 KB)2017-May-272018-Feb-20
IMCE8.x-1.6Download (2.78 KB)2017-Jul-122018-Feb-19
► Google Analytics5.x-1.9, 6.x-1.4, 6.x-2.3, 6.x-3.6, 6.x-4.3, 7.x-1.4, 7.x-2.4, 8.x-2.2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Google Analytics5.x-1.9Download (1.61 KB)2011-Jan-192011-Jul-16
Google Analytics6.x-1.4Download (3.52 KB)2015-May-142018-Feb-19
Google Analytics6.x-2.3Download (3.55 KB)2015-May-142018-Feb-19
Google Analytics6.x-3.6Download (3.63 KB)2015-May-112018-Feb-19
Google Analytics6.x-4.3Download (4.18 KB)2016-Aug-102018-Feb-20
Google Analytics7.x-1.4Download (4.21 KB)2015-May-112018-Feb-19
Google Analytics7.x-2.4Download (4.28 KB)2017-Sep-252018-Feb-19
Google Analytics8.x-2.2Download (3.84 KB)2017-Sep-252018-Feb-20
► Entity API7.x-1.9, 8.x-0.1, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Entity API7.x-1.9Download (15.15 KB)2018-Feb-142018-Feb-20
Entity API8.x-0.1Download (1.77 KB)2016-Mar-302018-Feb-20
Entity API8.x-1.0-beta1Download (1.66 KB)2017-Sep-202018-Feb-19
► Backup and Migrate5.x-1.3, 6.x-1.3, 6.x-2.7, 7.x-2.8, 7.x-3.5, 8.x-4.0-beta3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Backup and Migrate5.x-1.3Download (739 bytes)2011-Jan-242011-Jul-10
Backup and Migrate6.x-1.3Download (1.34 KB)2014-Nov-202018-Feb-20
Backup and Migrate6.x-2.7Download (6.35 KB)2016-Jan-222018-Feb-19
Backup and Migrate7.x-2.8Download (6.58 KB)2016-Jan-222018-Feb-20
Backup and Migrate7.x-3.5Download (6.54 KB)2018-Feb-052018-Feb-19
Backup and Migrate8.x-4.0-beta3Download (2.02 KB)2017-Oct-122018-Feb-20
► CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14, 7.x-1.18
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CKEditor - WYSIWYG HTML editor6.x-1.14Download (3.72 KB)2015-Nov-212018-Feb-20
CKEditor - WYSIWYG HTML editor7.x-1.18Download (4.62 KB)2017-Jun-262018-Feb-20
► CAPTCHA5.x-1.1, 5.x-2.2, 5.x-3.2, 6.x-1.0-rc2, 6.x-2.7, 7.x-1.5, 8.x-1.0-beta1
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
CAPTCHA5.x-1.1Download (495 bytes)2011-Jan-252011-Jul-16
CAPTCHA5.x-2.2Download (495 bytes)2011-Jan-312011-Jul-16
CAPTCHA5.x-3.2Download (1.36 KB)2011-Jan-262011-Jul-13
CAPTCHA6.x-1.0-rc2Download (984 bytes)2011-Jan-262011-Jul-13
CAPTCHA6.x-2.7Download (6.43 KB)2015-Sep-092018-Feb-20
CAPTCHA7.x-1.5Download (5.46 KB)2017-Sep-062018-Feb-19
CAPTCHA8.x-1.0-beta1Download (4.22 KB)2017-Feb-152018-Feb-19
► jQuery Update6.x-1.1, 6.x-2.0-alpha1, 7.x-1.0, 7.x-2.7, 7.x-3.0-alpha5
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
jQuery Update6.x-1.1Download (677 bytes)2013-Nov-132018-Feb-20
jQuery Update6.x-2.0-alpha1Download (1009 bytes)2011-Jan-262011-Jul-11
jQuery Update7.x-1.0Download (510 bytes)2013-Nov-262018-Feb-20
jQuery Update7.x-2.7Download (669 bytes)2015-Oct-222018-Feb-20
jQuery Update7.x-3.0-alpha5Download (857 bytes)2017-Mar-292018-Feb-20
► Views Slideshow5.x-1.0-beta1, 6.x-1.0-beta2, 6.x-2.5, 6.x-3.1, 7.x-3.9, 8.x-3.0-beta1, 8.x-4.6
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Views Slideshow5.x-1.0-beta1Download (516 bytes)2010-Aug-132011-Jul-16
Views Slideshow6.x-1.0-beta2Download (670 bytes)2010-Aug-122011-Jul-13
Views Slideshow6.x-2.5Download (1.67 KB)2016-Dec-262018-Feb-19
Views Slideshow6.x-3.1Download (998 bytes)2016-Dec-262018-Feb-19
Views Slideshow7.x-3.9Download (1.55 KB)2017-Jun-082018-Feb-20
Views Slideshow8.x-3.0-beta1Download (1.52 KB)2015-Nov-152018-Feb-20
Views Slideshow8.x-4.6Download (1.49 KB)2017-Nov-182018-Feb-20
► Rules6.x-1.5, 7.x-1.0-alpha2, 7.x-2.10, 8.x-3.0-alpha3
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
Rules6.x-1.5Download (16.93 KB)2015-Oct-102018-Feb-19
Rules7.x-1.0-alpha2Download (2.68 KB)2011-Jul-112011-Jul-11
Rules7.x-2.10Download (28.1 KB)2017-May-032018-Feb-19
Rules8.x-3.0-alpha3Download (5.93 KB)2017-May-252018-Feb-19
► XML sitemap5.x-1.7, 6.x-1.2, 6.x-2.1, 7.x-2.3, 8.x-1.0-alpha2
ProjectVersionDownloadsDate createdUp to date as of
XML sitemap5.x-1.7Download (846 bytes)2011-Jan-282011-Jul-14
XML sitemap6.x-1.2Download (1.75 KB)2014-Nov-202018-Feb-20
XML sitemap6.x-2.1Download (3.36 KB)2015-May-142018-Feb-20
XML sitemap7.x-2.3Download (2.89 KB)2016-May-252018-Feb-19
XML sitemap8.x-1.0-alpha2Download (2.27 KB)2016-May-252018-Feb-19

More downloads are available. These are just the top projects among 19767 projects translated on this server.